چوک شهرو

تفریح و سرگرمی فقط با لهجه ی شیرین بندری

کصه های خوش خالو شنبه

اول سلام عرض اکنم خدمت همه ی کسونی

که به مه پیرمرد لطف شوهه و انین و

.ایی کصه مال مه اخونن و دل مه خوش اکنن

بله بپ جونم به شما بگت که از بغل روستای ما یکتا رودخونه رد نبودن که هاو مردم ما از اونجا تعمین ابوت و مردم از ایی رودخونه خیلی استفاده های دگه هم اکنن . یکروز طبق معمول که مشی سکینه(زنکه مال ما ) وا گر چن تا زنو رفترن رودخونه که هاو بیارن ، اونجا با صحنه ی عجیبی روبر بودرن . بله شودیره که به جای هاو یه چیز سفیدی مثه شیر تو رودخونه نهوندن همه تعجب شوکرده که ایی چن؟ مه زیر گافره خافترم یهو امدی که مشی سکینه وا سرعت هوند و به مه از خاو بیدار ایکه ! یک جک امگه ،امگو چه خبرن مشی سکینه نه که دگه گراز هوندی؟چه خبرن که دنیا رو سر خو ادنُشتی ؟ ایگو خالو بلند بش که بدبخت بودنگ !!! بدو که سم شورهتی داخه رودخونه و هاوش مسموم بودی

امگو چه ؟؟؟؟ سم ! داخه هاو! خیلی عجیبن!! بگه امچین چیزی ابو !!! به مشی سکینه امواگت و رفتم به طرف رودخونه .آلا که رسیدنگ سر رودخونه که آهااااااااااااا کل مردم روستا همه جم بودین ، مسه سر هیش که کل مردم اتان .هموطو آدم جم بوده !خو سرهیش مه و مشی سکینه هم خیلی آدم هونده و خوراکم گیر همه نهوند .خا بگذریم ، مه خو آدم گپ روستای خومو هسترم ، تا نزیک روخونه رسیدم همه راه باز شوکه و شوگو خالو بدو نگاه بکو که چه خبرن. یه نفه شگو ایی سمن و شاوا به خومو بکشن ، یه نفه شگو ایی کار آمریکان وخلاصه هرکسی یه چیزی شگو. امگو بری بیراه و ایکده گپ مفت مزنی بگینم چن. رفتم بُش رودخونه نشتم و کلنچ خو امزه داخه رودخونه ، مشی سکینه ایگو نخوری خالو که امری و به مه بدبخت اکنی !! امگو مترس مشی سکینه ، عمر دست خدان و معده ی مه هم سنگ شکنن و ای چیزو هیچ کاری ناتونت بکنت چونکه مه آدم کدیمم و هاو چاه و نون سوراغ امخوردی. هامو کلنچ خو امکه داخه لاو خو واُملپی!!! بگه مزه شسته خونه خراب .آلا که خوب توجه امکه که بله شیر خالص داخه رودخونه جریان شه . امگو به به عجب مزه ای .مردم شگو چن خالو ؟ اگو مترسی که زهر نن و شیرن ولی بازم مردم باور شونکه ، شوگو ما ناخورنگ .امگو خا شما فعلن بری هاو از چاه مال بن مُغی بیاری تا مه برم بگینم که دلیلش چن. ایی رود خونه از تو کوه سرازیر نبوده و دلیلشم داخه کوهه په بایه رفترم به طرف کوه .سریع یکتا فیشتک امزه و سُم طلا (خر خالو) با سرعت موشک هوند .جک امگه و سوار خر بودم و به مشی سکینه امگو بدو تا برنگ تا مه به سفر آماده بووم .رفتم وا لهر و مشی سکینه چن تا نون سوراغ و پیاز و لومبور و یه مشتی حرما داخه کیسه ایکه وایگو خالو ایشو واگر خو بوور که تو راه گشنه نمونی .خلاصه صحب زود نماز امکه و سوار سم طلا بودم وحرکت امکه به طرف کوه

آقا رفتیم و رفتیم تا نزیک بنگ شوم رسیدیم به پای کوه ،آلا که نگاه امکه که بااااااااا چکده ایی کوه نرگتن وگمونم از کوه اورست هم دو متر بلندترن ! امگو ایطو خو نابو . به سم طلا امگو از ایجا به بعد دگه کار تو نن ، تو بره یه جایی بخاو تا مه برم بالای کوه. سم طلا رفت و مه هم لُنگ خو امبست دور کمر خو و رفتم بالای کوه ، خیلی راه بدجوری هسته یعنی باور بکنی که دست داخه هر سوراخی که تکه یا یکتا مار در اهوند یا شاهین تخم ایکرده وخلاصه خیلی خطرناکه تا وقتی که رسیدم وسط کوه . امگو همی جا یکم استراحت بکنم ، دگه خیلی گشنه هسترم ونون وسوراغ هم تمون امکرده ، امنادونست چه بکنم ! تا یهو نگاه پشت سر خو امکه امدی بله یکتا عاسل به تلاویی دیش مال ماهواره . امگو ای به به . سریع همو عاسل امکند و یک سیر امخورد وبقیه ی شیره ی عاسل هم امکه داخه کاسه مال سوراغ . به جون خالو باور ناکنی ایی عاسل یکتا بلاسی بیست کیلویی شیره شسته . خا بعد از ایکه یه کم جون امگه دوباره شروع امکه به بالا رفتن ولی ایدفعه دگه وا سرعت فشنگ از کوه بالا ارفتم به خاطری که عاسل امخورده !!رفتم تا بعد از چار پنج ساعت رسیدم قله ی کوه ، امگو آلا بگینم ایی چن که تو رود خونه نهوندن و به مردم همه خار و گرفتار ایکردی . گوش امکشی که از پشت یه تا سنگ صداه یه چیزی نهوندن ، امگو اگه هه کار همین ، حتمن اژدهایی چیزین .فورن یکتا دار امواگه و یواشکی رفتم پشت سرش . آلا که نگاه امکه از تعجب لاووم یک ساعت همیطو واز بو و هر چه مکه هم بسته نابور ! آلا بگه چه امدی پشت ایی سنگ ؟ یعنی باور ناکنی اگه بگم !! نگاه امکه که بله یکتا مُم گیرغ بغل رودخونه دراز ایکشیدی و چه نکردن ؟ به چوک خو شیر ندادن بعد بقیه ی شیر از بغل لاو چوک گیرغ نرفتن داخه هاو رودخونه و همیطو نهوندن زیر و از داخه محله رد نبودن . یه چن دیقه ای هموجا نشتم و بعد نگاه امکه که چوک گیرغ سیر بو و مُمش به او بلند ایکه و رفتن و هاو رودخونه هم مثه اولش بو . دگه سریع هوندم زیر و ایی کصه به شما تعریف امکه

چوک شهرو : بااااااااااا ای خالو بابا تو دیگه کی هستی دست شیطونو بستی

خالو : چه ؟ دگه تو چه غلطی اتکه ؟ شیطون خودتی وهفت جد آبادت 

 الآن درنگت وا دار اشمارم خونه خراب

چوک شهرو : نه خالو غلط امکه کارت خیلی درستن

.......ادامه دارد

ن . پ

گیرغ = مورچه ی کوچک

بُش رودخونه = لب رودخانه

کلنچ = انگشت

اُملپی = از ریشه لپیدن به معنای لیس زدن

فیشتک = سوت

لُنگ = پارچه

بلاسی = حلب

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط چوک شهرو  |